สารบรรณ - บาลีสวดมนต์

มกราคม 10, 2016
สวดมนต์วัดหนองป่าพง (ทำวัตร)
มกราคม 09, 2016
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา - ภาษาบาลีสวดมนต์
มกราคม 09, 2016
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ - ภาษาบาลีสวดมนต์
มกราคม 09, 2016
ปฐมพุทธภาสิตคาถา - ภาษาบาลีสวดมนต์
มกราคม 08, 2016
โอวาทปาฏิโมกขคาถา - ภาษาบาลีสวดมนต์
มกราคม 08, 2016
ธัมมคารวาทิคาถา - ภาษาบาลีสวดมนต์
มกราคม 08, 2016
ภัทเทกรัตตคาถา - ภาษาบาลีสวดมนต์
มกราคม 07, 2016
ภารสุตตคาถา - ภาษาบาลีสวดมนต์
มกราคม 07, 2016
ติลักขณาทิคาถา - ภาษาบาลีสวดมนต์
มกราคม 06, 2016
อริยธนคาถา - ภาษาบาลีสวดมนต์
มกราคม 06, 2016
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา - ภาษาบาลีสวดมนต์
มกราคม 06, 2016
สรณคมนปาฐะ - ภาษาบาลีสวดมนต์
มกราคม 05, 2016
สัพพปัตติทานคาถา - ภาษาบาลีสวดมนต์
มกราคม 04, 2016
บทพิจารณาสังขาร - ภาษาบาลีสวดมนต์
มกราคม 04, 2016
อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ - ภาษาบาลีสวดมนต์
มกราคม 03, 2016
ทวัตติงสาการปาฐะ - ภาษาบาลีสวดมนต์
มกราคม 03, 2016
คำแผ่เมตตา - ภาษาบาลีสวดมนต์