ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ - ภาษาบาลีสวดมนต์


ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ (มาจาก [1])
(หันทะ มะยัง ปัจฉิมะพุทโธวาทะปาฐัง ภะณามะ เส) เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวคำแสดงพระโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเถิด
หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย, บัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า
วะยะธัมมา สังขารา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ ท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด
อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปัจฉิมา วาจา นี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าการอ้างอิง:

[1]ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

การสวดมนต์:

[Chant1]สวดมนต์วัดหนองป่าพง17 ทำวัตรเย็น ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ - YouTube
[Chant2]สวดมนต์วัดหนองป่าพง17 ทำวัตรเย็น ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ - YouTube
[Chant3]บทสวดปัจฉิม พุทโธวาทปาฐะ.wmv - YouTube

ค้นหา:

[Search1]Google Search ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
[Search2]DuckDuckGo Search ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ