อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ - ภาษาบาลีสวดมนต์


อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ (มาจาก [1])
(หันทะ มะยัง อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส) เชิญเถิดเราทั้งหลาย มาสวดอภิณหปัจจเวกขณะปาฐะกันเถิด
ชะราธัมโมมหิ ชะรัง อะนะตีโต (อะนะตีตา) คำในวงเล็บสำหรับผู้หญิงว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้
พ๎ยาธิธัมโมมหิ พ๎ยาธิง อะนะตีโต (อะนะตีตา) คำในวงเล็บสำหรับผู้หญิงว่า เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้
มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต (อะนะตีตา) คำในวงเล็บสำหรับผู้หญิงว่า เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้
สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆ, คือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง

กัมมัสสะโกมหิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ

กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระโณ (ณา) คำในวงเล็บสำหรับผู้หญิงว่า

เราเป็นผู้มีกรรมเป็นของๆตน, มีกรรมเป็นผู้ให้ผล,

มีกรรมเป็นแดนเกิด, มีกรรมเป็นผู้ติดตาม, มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

ยัง กัมมัง กะริสสามิ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา,

ตัสสะ ทายาโท (ทา) คำในวงเล็บสำหรับผู้หญิงว่า ภะวิสสาม

เราทำกรรมอันใดไว้, เป็นบุญหรือเป็นบาป,

เราจะเป็นทายาท, คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆ สืบไป

เอวัง อัมเหหิ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันๆ เถิดการอ้างอิง:

[1]อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ ชมรมพุทธ เอไอเอ
[2]อภิณหปัจจเวกขณปาฐ (Abhinha-paccavekkhana-patha) – 5 subjects for frequent recollection - Chanting - Pali, Thai, English, and translation - Page 2

การสวดมนต์:

[Chant1]สวดมนต์วัดหนองป่าพง04 ทำวัตรเช้า อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ - YouTube
[Chant2]สวดมนต์วัดหนองป่าพง04 ทำวัตรเช้า อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ - YouTube
[Chant3]Abhinha-paccavekkhana ~ อภิณหปัจจเวกขณ์ ~ - YouTube
[Chant4]อภิณหะปัจจะเวกขณะ Test(3) - YouTube
[Chant5]08 อภิณหะปัจจะเวกขณะฯ ทำวัตรเช้า - YouTube
[Chant6]อภิณหปัจจเวกขณ์ Abhinhapaccavekkhana - YouTube

ค้นหา:

[Search1]Google Search อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
[Search2]DuckDuckGo Search อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ