คำแผ่เมตตา - ภาษาบาลีสวดมนต์


คำแผ่เมตตา (มาจาก [1])
(หันทะ มะยัง เมตตาผะระณัง กะโรมะ เส)  
อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข
นิททุกโข โหมิ จงเป็นผู้ไร้ทุกข์
อะเวโร โหมิ จงเป็นผู้ไม่มีเวร
อัพฺยาปัชโฌ โหมิ (อ่านว่า อับ-พะ-ยา) จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
อะนีโฆ โหมิ จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ จงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด
สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุข
สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร
สัพเพ สัตตา อัพฺยาปัชฌา โหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์
สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด
สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวล
สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้ว

สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา

กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระณา

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตน, มีกรรมเป็นผู้ให้ผล,

มีกรรมเป็นแดนเกิด, มีกรรมเป็นผู้ติดตาม,มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศ้ย

ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลฺยาณัง วา ปาปะกัง วา,

ตัสสะ ทายาทา ภาวิสสันติ

จักทำกรรมอันใดไว้, เป็นบุญหรือเป็นบาป,

จักต้องเป็นผู้ได้รับผลกรรมนั้นๆ สืบไป
การอ้างอิง:

[1]คำแผ่เมตตา ชมรมพุทธ เอไอเอ

การสวดมนต์:

[Chant1]สวดมนต์วัดหนองป่าพง02 ทำวัตรเช้า บทแผ่่เมตตา - YouTube
[Chant2]สวดมนต์วัดหนองป่าพง02 ทำวัตรเช้า บทแผ่่เมตตา - YouTube
[Chant3]บทสวดแผ่เมตตา Test(1) - YouTube