โอวาทปาฏิโมกขคาถา - ภาษาบาลีสวดมนต์


โอวาทปาฏิโมกขคาถา (มาจาก [1])
(หันทะ มะยัง โอวาทะปาติโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส) เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวคาถาแสดงพระโอวาทปาติโมกข์เถิด
สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง การไม่ทำบาปทั้งปวง
กุสะลัสสูปะสัมปะทา การทำกุศลให้ถึงพร้อม
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ธรรม ๓ อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา ขันติ คือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย
อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต การไม่พูดร้าย, การไม่ทำร้าย
ปาติโมกเข จะ สังวะโร การสำรวมในปาติโมกข์
มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค
ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง การนอนการนั่งในที่อันสงัด
อะธิจิตเต จะ อาโยโค ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง
เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ธรรม ๖ อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการอ้างอิง:

[1]โอวาทปาฏิโมกขคาถา
[2]โอวาทปาติโมกข์ - วิกิพีเดีย

การสวดมนต์:

[Chant1]สวดมนต์วัดหนองป่าพง15 ทำวัตรเย็น โอวาทปาฏิโมกขคาถา - YouTube
[Chant2]สวดมนต์วัดหนองป่าพง15 ทำวัตรเย็น โอวาทปาฏิโมกขคาถา - YouTube
[Chant3]โอวาทปาฏิโมกขคาถา. - YouTube
[Chant4]Ovada Patimokkha Gatha ~ โอวาทปาฏิโมกข์ ~ - YouTube
[Chant5]โอวาทปาติโมกข์ Ovada patimokkha - YouTube

ค้นหา:

[Search1]Google Search โอวาทปาฏิโมกขคาถา
[Search2]DuckDuckGo Search โอวาทปาฏิโมกขคาถา