ภารสุตตคาถา - ภาษาบาลีสวดมนต์


ภารสุตตคาถา (มาจาก [1])
(หันทะ มะยัง ภาระสุตตะคาถาโย ภะณามะ เส) เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวคาถาแสดงภารสูตรเถิด
ภารา หะเว ปัญจักขันธา ขันธ์ทั้งห้า เป็นของหนักเน้อ
ภาระหาโร จะ ปุคคะโล บุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไป
ภาราทานัง ทุกขัง โลเก การแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลก
ภาระนิกเขปะนัง สุขัง การสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุข
นิกขิปิต๎วา คะรุง ภารัง พระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้ว
อัญญัง ภารัง อะนาทิยะ ทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีก
สะมูลัง ตัณหัง อัพพุย๎หะ เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งราก
นิจฉาโต ปะรินิพพุโต เป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือการอ้างอิง:

[1]ภารสุตตคาถา
[2]บทสวดภารสุตตคาถา - ห้องสวดมนต์ออนไลน์
[3]บทสวดมนต์: ภารสุตตคาถา
[4]บทสวดภารสุตตคาถา - oatkrunteen

การสวดมนต์:

[Chant1]สวดมนต์วัดหนองป่าพง12 ทำวัตรเย็น ภารสุตตคาถา - YouTube
[Chant2]สวดมนต์วัดหนองป่าพง12 ทำวัตรเย็น ภารสุตตคาถา - YouTube
[Chant3]ภารสุตตคาถา Bharasutta gatha - YouTube

ค้นหา:

[Search1]Google Search ภารสุตตคาถา
[Search2]DuckDuckGo Search ภารสุตตคาถา