ปฐมพุทธภาสิตคาถา - ภาษาบาลีสวดมนต์


ปฐมพุทธภาสิตคาถา (มาจาก [1])
(หันทะ มะยัง ปะฐะมะพุทธะภาสิตะคาถาโย ภะณามะ เส) เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวคาถาพุทธภาษิตครั้งแรกของพระพุทธเจ้าเถิด
อะเนกะชาติสังสารัง สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง เมื่อเรายังไม่พบญาณ, ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารอันเป็นอเนกชาติ
คะหะการัง คะเวสันโต ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง,

แสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือน,

คือตัณหาผู้สร้างภพ, การเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไป

คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ ปุนะ เคหัง นะ กาหะสิ

นี่แน่ะ นายช่างปลูกเรือน, เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว,

เจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป

สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา คะหะกูฏัง วิสังขะตัง, โครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้ว, ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว
วิสังขาระคะตัง จิตตัง ตัณหานัง ขะยะมัชฌะคา

จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป,

มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหา (คือ ถึงนิพพาน)
การอ้างอิง:

[1]ปฐมพุทธภาสิตคาถา

การสวดมนต์:

[Chant1]สวดมนต์วัดหนองป่าพง16 ทำวัตรเย็น ปฐมพุทธภาสิตคาถา - YouTube
[Chant2]สวดมนต์วัดหนองป่าพง16 ทำวัตรเย็น ปฐมพุทธภาสิตคาถา - YouTube
[Chant3]สวดปฐมพุทธภาสิตคาถา. - YouTube
[Chant4]ปฐมพุทธภาสิต Pathama Buddha bhasita - YouTube

ค้นหา:

[Search1]Google Search ปฐมพุทธภาสิตคาถา
[Search2]DuckDuckGo Search ปฐมพุทธภาสิตคาถา