บทพิจารณาสังขาร - ภาษาบาลีสวดมนต์


บทพิจารณาสังขาร (มาจาก [1])
บทพิจารณาสังขาร (ทุกเวลาทำวัตรเช้าและเวลาเข้านอน)
(หันทะ มะยัง ธัมมะสังเวคะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส) เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวคาถาพิจารณาธรรมสังเวชเถิด
สัพเพ สังขารา อะนิจจา

สังขารคือร่างกายจิตใจ, แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น,

มันไม่เที่ยง, เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป

สัพเพ สังขารา ทุกขา

สังขารคือร่างกายจิตใจ, แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น,

มันเป็นทุกข์ทนยาก, เพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป

สัพเพ ธัมมา อะนัตตา

สิ่งทั้งหลายทั้งปวง, ทั้งที่เป็นสังขารแลมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น,

ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน, ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา

อะธุวัง ชีวิตัง ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน
ธุวัง มะระณัง ความตายเป็นของยั่งยืน
อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง อันเราจะพึงตายเป็นแท้
มะระณะปะริโยสานัง เม ชีวิตัง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ
ชีวิตัง เม อะนิยะตัง ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง
มะระณัง เม นิยะตัง ความตายของเราเป็นของเที่ยง
วะตะ ควรที่จะสังเวช
อะยัง กาโย อะจิรัง ร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นาน
อะเปตะวิญญาโณ ครั้นปราศจากวิญญาณ
ฉุฑโฑ อันเขาทิ้งเสียแล้ว
อธิเสสสะติ จักนอนทับ
ปะฐะวิง ซึ่งแผ่นดิน
กะลิงคะรัง อิวะ ประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน
นิรัตถัง หาประโยชน์มิได้
อะนิจจา วะตะ สังขารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ
อุปปาทะวะยะธัมมิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
อุปปัชชิตฺวา นิรุชฌันติ ครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป
เตสัง วูปะสะโม สุโข ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลาย, เป็นสุขอย่างยิ่ง, ดังนี้การอ้างอิง:

[1]บทพิจารณาสังขาร ชมรมพุทธ เอไอเอ
[2]บทสวดพิจารณาสังขาร - ห้องสวดมนต์ออนไลน์
[3]บทพิจารณาสังขาร

การสวดมนต์:

[Chant1]สวดมนต์วัดหนองป่าพง05 ทำวัตรเช้า บทพิจารณาสังขาร - YouTube
[Chant2]สวดมนต์วัดหนองป่าพง05 ทำวัตรเช้า บทพิจารณาสังขาร - YouTube
[Chant3]Sangkhāra-pacca-vekkhana ~ บทพิจารณาสังขาร ~ - YouTube
[Chant4]บทพิจารณาสังขาร (๒.) - YouTube
[Chant5]มรณสติ วัดเขาช้าง - YouTube

ค้นหา:

[Search1]Google Search บทพิจารณาสังขาร
[Search2]DuckDuckGo Search บทพิจารณาสังขาร