อริยธนคาถา - ภาษาบาลีสวดมนต์


อริยธนคาถา (มาจาก [1])
(หันทะ มะยัง อะริยะธะนะคาถาโย ภะณามะ เส) เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวคาถาสรรเสริญพระอริยเจ้าเถิด.
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหว
สีลัญจะ ยัสสะ กัล๎ยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง และศีลของผู้ใดงดงาม, เป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง ความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์, และความเห็นของผู้ใดตรง
อะทะลิทโทติ ตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง บัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จน, ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน

ตัส๎มา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง,

อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรัง พุทธานะ สาสะนัง

เพราะฉะนั้น, เมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่,

ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธาศีล, ความเลื่อมใส, และความเห็นธรรมให้เนืองๆ
การอ้างอิง:

[1]อริยธนคาถา
[2]บทสวดอริยธนคาถา - ห้องสวดมนต์ออนไลน์
[3]อะริยะธะนะคาถา

การสวดมนต์:

[Chant1]สวดมนต์วัดหนองป่าพง10 ทำวัตรเย็น อริยธนคาถา - YouTube
[Chant2]สวดมนต์วัดหนองป่าพง10 ทำวัตรเย็น อริยธนคาถา - YouTube

ค้นหา:

[Search1]Google Search อริยธนคาถา
[Search2]DuckDuckGo Search อริยธนคาถา