สรณคมนปาฐะ - ภาษาบาลีสวดมนต์


สรณคมนปาฐะ (มาจาก [1])
(หันทะ มะยัง ติสะระณะคะมะนะปาฐัง ภะณามะ เส) เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวคาถาเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยเถิด
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรม เป็นสรณะ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์ เป็นสรณะการอ้างอิง:

[1]สรณคมนปาฐะ

การสวดมนต์:

[Chant1]สวดมนต์วัดหนองป่าพง08 ทำวัตรเย็น สรณคมนปาฐะ - YouTube
[Chant2]สวดมนต์วัดหนองป่าพง08 ทำวัตรเย็น สรณคมนปาฐะ - YouTube
[Chant3]Paritta Chanting - Saranagamanapatha 佛.法.僧的庇护 - YouTube
[Chant4]Paritta Chanting Saranagamanapatha - YouTube

ค้นหา:

[Search1]Google Search สรณคมนปาฐะ
[Search2]DuckDuckGo Search สรณคมนปาฐะ