Siam-Rath Edition (Thai Script) Mirror


พระไตรปิฎกบาลี อักษรไทย ฉบับสยามรัฐ (จำนวน ๔๕ เล่ม) (Translate)

พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย ฉบับสยามรัฐ

(จำนวน ๔๕ เล่ม)

TriPali_01 วินย. มหาวิภงฺโค (๑).pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
TriPali_02 วินย. มหาวิภงฺโค (๒).pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
TriPali_03 วินย. ภิกฺขุนีวิภงฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 854.5 KB
TriPali_04 วินย. มหาวคฺโค (๑).pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
TriPali_05 วินย. มหาวคฺโค (๒).pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
TriPali_06 วินย. จุลฺลวคฺโค (๑).pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
TriPali_07 วินย. จุลฺลวคฺโค (๒).pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
TriPali_08 วินย. ปริวาโร.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
TriPali_09 สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
TriPali_10 สุตฺต ที. มหาวคฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
TriPali_11 สุตฺต ที. ปาฏิกฺวคฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
TriPali_12 สุตฺต ม. มูลปณฺณาสกํ.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
TriPali_13 สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสกํ.pdf
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
TriPali_14 สุตฺต ม. อุปริปณฺณาสกํ.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
TriPali_15 สุตฺต สํ. สคาถวคฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
TriPali_16 สุตฺต สํ. นิทานวคฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
TriPali_17 สุตฺต สํ. ขนฺธวารวคฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
TriPali_18 สุตฺต สํ. สฬายตวคฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
TriPali_19 สุตฺต สํ. มหาวารวคฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
TriPali_20 สุตฺต องฺ (๑) เอก-ทุก-ติกนิปา
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
TriPali_21 สุตฺต องฺ (๒) จตุกฺกนิปาตา.p
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
TriPali_22 สุตฺต องฺ (๓) ปญจก-ฉกฺกนิปาตา
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
TriPali_23 สุตฺต องฺ (๔) สตฺตก-อฏรก-นวกน
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
TriPali_24 สุตฺต องฺ (๕) ทสก-เอกาทสกนิปา
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
TriPali_25 สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปาร-ธมฺมปทคาถ
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
TriPali_26 สุตฺต ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
TriPali_27 สุตฺต ขุ. ชาตกํ(๑) เอก-จตฺตาล
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
TriPali_28 สุตฺต ขุ. ชาตกํ(๒) ปญญาส-มหาน
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
TriPali_29 สุตฺต ขุ. มหานิทฺเทโส.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
TriPali_30 สุตฺต ขุ. จูฬนิทฺเทโส.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
TriPali_31 สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
TriPali_32 สุตฺต ขุ. อปทานํ (๑).pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
TriPali_33 สุตฺต ขุ. อปทานํ (๒) พุทฺธวํโ
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
TriPali_34 อภิ. ธมฺมสงฺคณิ.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
TriPali_35 อภิ. วิภงฺโค.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
TriPali_36 อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปญญตฺ
Adobe Acrobat Document 717.9 KB
TriPali_37 อภิ. กถาวตฺถุ.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
TriPali_38 อภิ. ยมกํ (๑).pdf
Adobe Acrobat Document 2.1 MB
TriPali_39 อภิ. ยมกํ (๒).pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
TriPali_40 อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฐานํ ปุ
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
TriPali_41 อภิ. ป.(๒) อนุโลมติกปฏฐานํ ปจ
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
TriPali_42 อภิ. ป.(๓) อนุโลมทุกปฏฐานํ ปุ
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
TriPali_43 อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏฐานํ ป
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
TriPali_44 อภิ. ป.(๕) อนุโลมปฏฐานํ.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
TriPali_45 อภิ. ป.(๖) ปจฺจนีย-อนุโลมปจฺจ
Adobe Acrobat Document 1.3 MB

 

ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจาก

http://thammapedia.com/ และ http://www.learntripitaka.com


อรรถกถาบาลี อักษรไทย ฉบับสยามรัฐ (จำนวน ๔๘ เล่ม) (Translate)

อรรถกถาบาลี ฉบับสยามรัฐ

อรรถกถาบาลี-พระวินัยปิฎก

วินยฏฺฐกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๑)
01.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB
วินยฏฺฐกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๒)
02.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
วินยฏฺฐกถา (สมนฺตปาสาทิกา ๓)
03.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB

อรรถกถาบาลี-พระสุตตันตปิฎก

ทีฆนิกายฏฺฐกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๑)
04.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
ทีฆนิกายฏฺฐกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๒)
05.pdf
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
ทีฆนิกายฏฺฐกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓)
06.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา (ปปญจสูทนี ๑)
07.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา (ปปญจสูทนี ๒)
08.pdf
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา (ปปญจสูทนี ๓)
09.pdf
Adobe Acrobat Document 2.8 MB
สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา (สารตฺถปกาสินี ๑)
10.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา (สารตฺถปกาสินี ๒)
11.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา (สารตฺถปกาสินี ๓)
12.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
องฺคุตฺตรนิกายฏรกถา (มโนรถปูรณี ๑)
13.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB
องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา (มโนรถปูรณี ๒)
14.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา (มโนรถปูรณี ๓)
15.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา ขุทฺทกปารวณฺณนา (ปรมตฺถโชติกา)
16.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
ธมฺมปทฏฺฐกถา ๑ ยมกวคฺควณฺณนา
17.pdf
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
ธมฺมปทฏฺฐกถา ๒ อปฺปมาท-จิตฺตวคฺควณฺณนา
18.pdf
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
ขุทฺทกนิกายฏรกถา อุทานนวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี)
19.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB
ขุทฺทกนิกายฏรกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี)
20.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา สุตฺตนิปาตวณฺณนา (ปรมตฺถโชติกา ๑)
21.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา สุตฺตนิปาตวณฺณนา (ปรมตฺถโชติกา ๒)
22.pdf
Adobe Acrobat Document 2.1 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี)
23.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา เปตวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี)
24.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา เถรคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี ๑)
25.pdf
Adobe Acrobat Document 2.5 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา เถรคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี ๒)
26.pdf
Adobe Acrobat Document 2.7 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา เถรีคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี)
27.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๑)
28.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๑ เอกนิปาตวณฺณนา (๒)
29.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๓ ทุกนิปาตวณฺณนา
30.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๔ ติก-ปญจกนิปาตวณฺณนา
31.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๕ ฉกฺก-ทสกนิปาตวณฺณนา
32.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๖ เอกาทสก-ปกิณฺณกนิปาตวณฺณนา
33.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๗ วีสติ-จตฺตาฬัสนิปาตวณฺณนา
34.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๘ ปญฺญาส-สตฺตตินิปาตวณฺณนา
35.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๙ มหานิปาตวณฺณนา (๑)
36.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
ชาตกฏฺฐกถา ๑๐ มหานิปาตวณฺณนา (๒)
37.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา มหานิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา)
38.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา จูฬนิทฺเทสวณฺณนา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา)
39.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๑)
40.pdf
Adobe Acrobat Document 2.1 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒)
41.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา อปทานวณฺณนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑)
42.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา อปทานวณฺณนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๒)
43.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา พุทฺธวํสวณฺณนา (มธุรตฺถวิลาสินี)
44.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา จริยาปิฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี)
45.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB

อรรถกถาบาลี-พระอภิธรรมปิฎก

อภิธมฺมฏฺฐกถา ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา (อฏรสาลินี)
46.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB
อภิธมฺมฏฺฐกถา วิภงฺควณฺณนา (สมฺโมหวิโนทนี)
47.pdf
Adobe Acrobat Document 2.7 MB
อภิธมฺมฏรกถา ปญฺจปกรณวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี)
48.pdf
Adobe Acrobat Document 2.5 MB

 

 

ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจาก

http://thammapedia.com/ และ http://www.learntripitaka.com

 

 


Reference