Maṅgalasuttaṃ (吉祥經, มงฺคลสุตฺตํ, มงคลปริตร) - 巴利唸誦


這是在泰國常聽到的吉祥經唸誦,裡頭有一句"Mātāpitu upaṭṭhānaṃ",中文是"善能事父 母",就是要孝敬父母的意思,我在泰國常聽到 隆波Boonchu 在開示中說這句巴利語, 雖然我還是無法聽懂泰語或寮語的開示,但聽到這句話就知道隆波在講孝順父母了。

Maṅgalasuttaṃ (吉祥經)
巴利 (來源 [1], [2]) 中譯 (來源 [7])
‘‘Asevanā ca bālānaṃ, paṇḍitānañca sevanā; Pūjā ca pūjanīyānaṃ , etaṃ maṅgalamuttamaṃ. 遠避愚癡者,交往聖賢人,敬應尊敬者,此為最吉祥。
‘‘Patirūpadesavāso ca, pubbe ca katapuññatā; Attasammāpaṇidhi ca, etaṃ maṅgalamuttamaṃ. 住於適當所,過去積善業,己持正誓願,此為最吉祥。
‘‘Bāhusaccañca sippañca, vinayo ca susikkhito; Subhāsitā ca yā vācā, etaṃ maṅgalamuttamaṃ. 廣學長技藝,善學諸律儀,能語彼言辭,此為最吉祥。
‘‘Mātāpitu upaṭṭhānaṃ, puttadārassa saṅgaho; Anākulā ca kammantā, etaṃ maṅgalamuttamaṃ. 善能事父母,養護己妻子,安住於生業,此為最吉祥。
‘‘Dānañca dhammacariyā ca, ñātakānañca saṅgaho; Anavajjāni kammāni, etaṃ maṅgalamuttamaṃ. 淨行行布施,愛護諸親族,生業無非難,此為最吉祥。
‘‘Āratī viratī pāpā, majjapānā ca saṃyamo; Appamādo ca dhammesu, etaṃ maṅgalamuttamaṃ. 遠離諸惡趣,緊慎勿飲酒,於法無放逸,此為最吉祥。
‘‘Gāravo ca nivāto ca, santuṭṭhi ca kataññutā; Kālena dhammassavanaṃ, etaṃ maṅgalamuttamaṃ. 虔敬而自遜,滿足且知恩,隨時聞正法,此為最吉祥。
‘‘Khantī ca sovacassatā, samaṇānañca dassanaṃ; Kālena dhammasākacchā, etaṃ maṅgalamuttamaṃ. 謙恭有忍辱,詣會於沙門,隨時為法談,此為最吉祥。
‘‘Tapo ca brahmacariyañca, ariyasaccāna dassanaṃ; Nibbānasacchikiriyā ca, etaṃ maṅgalamuttamaṃ. 修道行梵行,〔審實〕見聖諦,實證於涅槃,此為最吉祥。
‘‘Phuṭṭhassa lokadhammehi, cittaṃ yassa na kampati; Asokaṃ virajaṃ khemaṃ, etaṃ maṅgalamuttamaṃ. 雖依世間法,其心不動搖,安穩無憂垢,此為最吉祥。
‘‘Etādisāni katvāna, sabbatthamaparājitā; Sabbattha sotthiṃ gacchanti, taṃ tesaṃ maṅgalamuttama’’nti. 能為如此者,何處無不勝,到處皆多幸,彼等最吉祥。


吉祥經吉祥經 มงฺคลสุตฺตํ吉祥經 มงคลปริตร

參考:

[1]5. Maṅgalasuttaṃ
[2]A Chanting Gude: Pali Passages with English Translations
[3]Pali Chants | dhammatalks.org
[4]Pali chanting by the Wat Metta Sangha - Dhammatalks.org
[5]巴利經誦索引
[6]巴利經誦選譯 巴英中對照 [英譯]坦尼沙羅尊者 [中譯]良稹
[7]吉祥經 - 府城佛教網
[8]《吉祥經》-(民國初年)黃瑾良居士譯 - 府城佛教網
[9]大護衛經 斯里蘭卡上座部佛教傳統 瑪欣德尊者 編譯
[10]上座部佛教唸誦集 - 瑪欣德尊者 編譯
[11]吉祥經
[12]上座部佛教巴利课诵
[13]鄧殿臣 譯 W05n0045_001 小誦第1卷 | CBETA 漢文大藏經 (手機版)
[14]悟醒 譯 N26n0008 小誦經 元亨寺漢譯南傳大藏經 | CBETA 漢文大藏經 (手機版)
[15]Daily chanting used in Ajahn Chah's branch monasteries (PDF)
[16]Maṅgala sutta [吉祥経]-パーリ語 常用経典集(パリッタ)-真言宗泉涌寺派大本山 法楽寺

其他唸誦:

[17]Mangalasuttang - YouTube
[18]02. Mangala Sutta - YouTube
[19]Paritta Chanting Mangalasuttam - YouTube