dhātupaṭikūla paccavekkhaṇa pāṭha (元素及厭逆的省思, ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ) - 巴利唸誦


dhātupaṭikūla paccavekkhaṇa pāṭha (元素及厭逆的省思, ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ)
巴利 (來源 [1]) 中譯 (來源 [6])

Yathāpaccayaṃ pavatta-mānaṃ dhātumattamevetaṃ

Yadidaṃ cīvaraṃ, tadupa-bhuñjako ca puggalo Dhātumattako nissatto nijjīvo suñño

這套衣服與受用衣服者的出現以及它維持存在的因緣, 只是自然界不同元素的組合而已,就只有不同的元素,沒有一個人, 它不具有永遠生存的原則,空而無我或無靈魂。
Sabbāni pana imāni cīvarāni ajigucchaniyāni imaṃ pūtikāyaṃ Patvā ativiya jigucchaniyāni jāyanti 這衣服本非不淨,但在接觸到這污臭的身軀後,就變得污穢不淨。

Yathāpaccayaṃ pavatta-mānaṃ dhātumattamevetaṃ

Yadidaṃ piṇḍapāto, tadupa-bhuñjako ca puggalo Dhātumattako nissatto nijjīvo suñño

這些飲食與受用飲食者的出現以及它維持存在的因緣, 只是自然界不同元素的組合而已,就只有不同的元素,沒有一個人, 它不具有永遠生存的原則,空而無我或無靈魂。
Sabbo panāyaṃ piṇḍapāto ajigucchaniyo imaṃ pūtikāyaṃ patvā ativiya jigucchaniyo jāyati 這些飲食本非不淨,但在接觸到這污臭的身軀後,就變得污穢不淨。

Yathāpaccayaṃ pavatta-mānaṃ dhātumattamevetaṃ

Yadidaṃ senāsanaṃ, tadupa-bhuñjako ca puggalo Dhātumattako nissatto nijjīvo suñño

這房舍臥具與受用這房舍臥具者的出現以及它維持存在的因緣, 只是自然界不同的元素的組合而已,就只有不同的元素,沒有一個人, 它不具有永遠生存的原則,空而無我或無靈魂。
Sabbāni pana imāni senāsanāni ajigucchaniyāni imaṃ pūtikāyaṃ patvā ativiya jigucchaniyāni jāyanti 這房舍臥具本非不淨,但在接觸到這污臭的身軀後,就變得污穢不淨。

Yathāpaccayaṃ pavatta-mānaṃ dhātumattamevetaṃ

Yadidaṃ gilāna-paccaya-bhesajja-parikkhāro, tadupa-bhuñjako ca puggalo Dhātumattako nissatto nijjīvo suñño

這些藥物和藥具與受用藥物藥具者的出現以及它維持存在的因緣, 只是自然界不同的元素的組合而已,就只有不同的元素,沒有一個人, 它不具有永遠生存的原則,空而無我或無靈魂。
Sabbo panāyaṃ gilāna-paccaya-bhesajja-parikkhāro ajigucchaniyo imaṃ pūtikāyaṃ patvā ativiya jigucchaniyo jāyati 這些藥物和藥具本非不淨,但在接觸到這污臭的身軀後,就變得污穢不淨。


dhātupaṭikūla paccavekkhaṇa pāṭha (元素及厭逆的省思, ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ)

參考:

[1]Dhātupatikūtapaccavekkhaṇapāṭha (ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ) Passages on Recollection of the Elements and Loathsomeness - Wat_Layton_Chanting_Book
[2]Dhātu-pañikūla-paccavekkhaõa-vidhī Reflection On The Elements And Loathsomeness - Chanting Book of Wat Phra Dhātu Srī Chomtong Voravihāra
[3]DHĀTUPACCAVEKKHAṆAPĀṬHA (p. 41) - Wat Nong Pah Pong Chanting Book (Pali - Thai, romanized)
[4]dhātupaṭikūlapaccavekkhaṇavidhī (MP7) | Буддизм Тхеравады в Москве
[5]元素及厌逆的省思 - Pali-Mandarin Chanting Book
[6](现在让我们诵四物元素与身不净的省思章节) - 4- Morning.pdf - 佛教朝暮课诵第七版
[7]DHĀTUPAṬIKŪLAPACCAVEKKHAṆAPĀṬHA | Reflection on Elements and Loathesomeness | 元素(界)厌恶省思文 - Chanting Book - Pali-Thai-English-Chinese [1.0]
[8]朝のお経(僧侶編) - タイ仏教
[9]แสดงกระทู้ - ธาตุปัจจเวกขณปาฐะ • ลานธรรมจักร

其他唸誦:

[10]Morning Chanting Part 2 (Thai) - YouTube
[11]ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณวิธี - YouTube
[12]ธาตุปัจจเวกขณปาฐะ - YouTube
[13]Paritta Chanting Dhatupatikulapaccavekkhanpatha - YouTube

搜尋:

[14]DuckDuckGo Search dhātupaṭikūla
[15]Google Search Passages on Recollection of the Elements and Loathsomeness